Strona główna
O szkole
Dla tych, którzy zaczynają w naszej Szkole…
Dla tych, którzy kontynuują w naszej Szkole…
Kontakty i gdzie jesteśmy
Statut

 

 

STATUT CENTRUM NAUKI I TŁUMACZEŃ JĘZYKA WŁOSKIEGO DANTE ALIGHIERI INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA

 

§ 1

Informacje o placówce i jej organizacja

 

 1.  Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Włoskiego DANTE ALIGHIERI INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA funkcjonuje w ramach prowadzonej przez Grażynę Griso działalności gospodarczej, wpisanej do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Miasta Poznania pod numerem 38188/2001/S z dnia 15-09-2001.
 2. Organem prowadzącym Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Włoskiego DANTE ALIGHIERI INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA  jest osoba fizyczna Grażyna Griso, która jest jej dyrektorem a zarazem założycielem.
 3. Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Włoskiego DANTE ALIGHIERI INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA mieści się w Poznaniu 61-737 ,na ul.27 Grudnia 7/22.
 4. Szkoła jest zarzadząna według przyjętych założeń dydaktyczno-ekonomicznych.


 § 2

Cele placówki

 

1. Podstawowym celem działalności Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Włoskiego DANTE ALIGHIERI INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA jest  przekazanie słuchaczom umiejętności posługiwania się językiem włoskim w zakresie wszystkich sprawności językowych, przy czym stopień opanowania języka przewidują założenia danego kursu.

2. Istotnym elementem działalności jest dostarczenie wiedzy o kulturze Włoch, u którego podstaw leżą założenia o celowości nauki języków obcych zawarte w Dokumencie Rady Uni Europejskiej do Spraw Jezyków Obcych między innymi kształtowanie postawy tolerancji i zaintersownia odmienną kultura.

3. Dodatkowym celem jest świadczenie usług w zakresie tłumaczeń językowych.

 

§ 3

Formy i realizacja zadań dydaktyczno - edukacyjnych i zobowiązania

 

1. Formy realizacji zadań obejmują: nauczanie języka włoskiego w grupach, udzielanie lekcji indywidualnych, funkcjonowanie platformy internetowej, działalność biblioteki oraz organizowanie spotkań filmowych.

2. Realizacja celów dydaktyczno – edukacyjnych opiera się na założeniach teoretycznych wyznaczonych przez Dokumentu Rady Uni Europejskiej do Spraw Jezyków Obcych oraz najnowszych teoriach glotodydaktyki jezyka włoskiego formułownych przez czołowe Uniwersytety włoskie.

3. Głównym założeniem jest uczynienie słuchacza podmiotem aktywnym poprzez stymulację sfery motywacyjno - emocjonalnej a nauczycielowi przydzielenie roli kierującego nabywaniem umiejętnmości słuchaczy poprzez dostarczenie wiedzy oraz gotowośc do pomocy.

4. Chcąc uczynić ucznia świadomym i aktywnym podmiotem procesu nauczania nauczyciel przedstawia uczniom dokładnie program, cele kursu i sposoby ich realizacji, przekazuje wiedzę oraz ułatwia nabycie umiejętności językowych, sukcesywnie kontrolując zakres postepów w celu rozwinięcia systemu autokontroli.

 

§ 4

Organy placówki oraz ich zadania

 

Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Włoskiego DANTE ALIGHIERI INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA posiada trzy organy w postaci: Dyrektora, Opiekuna dydaktycznego, Zebrania Lektorów.

 1.  Zadaniem Dyrektora placówki jest zarządzanie zmierzające do realizacji celów i zadań zawartych w & 2 i & 3, poprzez:
 • zapewnianie obsługi administracyjnej Szkoły
 • dobieranie  kadry nauczycielskiej
 • zapewnienie warunków lokalowych
 • koordynację i kontrolę pracy nauczycieli (ankiety oceniające nauczycieli)
 • zapewnianie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne
 • zapewnianie warunków BHP
 • zwoływanie Zebrania Lektorów
 • nadzorowanie prowadzenia dokumentacji pedagogicznej (dzienniki )
 • reprezentowanie Szkoły na zewnątrz
 • kontrolę realizacji, określonych w Umowie, zobowiazań w stosunku do słuchaczy (ilości godzin lekcyjnych)
 • zapewnienie w miarę możliwości ciągłości zajęć, nawet w przypadku choroby lektora
 • wystawienie słuchaczom świadectw ukończenia kursu
 • odpowiadanie na wszelkie uwagi i krytyki ze strony Słuchaczy
 1. Opiekun dydaktyczny

·        ustala program nauki na poszczególnych poziomach,

·        zatwierdza stosowne metody  jego realizacji

·        systematycznie kontroluje poziom nauczania

·        nadzoruje realizację programu poprzez hospitację zajęć oraz analizę wyników testów końcowych

·        dobiera podręczniki

·        dobiera materiały dydaktyczne

 1. Zadaniem Zebrania lektorów jest:
  • wyrażanie opinii na temat będący przedmiotem konkretnego Zebrania,
  • zgłaszanie uwag i wniosków dotyczących organizacji i prowadzenia Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Włoskiego DANTE ALIGHIERI INSEGNAMENTO LINGUA ITALIANA

 

§ 5 

Prawa i obowiązki Słuchacza

 

Przystąpienie słuchacza do uczestnictwa w kursie jezykowym jest równoznaczne z zawarciem przez słuchacza z  Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Włoskiego Dante Alighieri Insegnamento Lingua Italiana umowy cywilno-prawnej, której ustalenia określa niniejszy statut, regulamin oraz oferta cenowa placówki.

 1.  Słuchacze Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Włoskiego Dante Alighieri Insegnamento Lingua Italiana mają prawo do:

· konsultacji w zakresie treści nauczania sprawiających mu szczególne kłopoty

· otrzymania zaświadczenia/certyfikatu potwierdzającego naukę w placówce

· korzystania z biblioteki

· wyrażania opinii, uwag i sugestii

·        odwołania się do właściciela w sytuacjach konfliktowych

 ·       jawnej, przeprowadzanej na bieżąco oceny swojego stanu wiedzy i umiejętności 

  

 1. Słuchacze Centrum Nauki i Tłumaczeń Języka Włoskiego Dante Alighieri Insegnamento Lingua Italiana są zobowiązani do:

· przestrzegania regulaminu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez placówkę

· do zgłaszania Dyrekcji wszelkich uwag o ewentualnych nieprawidłowościach w prowadzeniu kursu

Słuchacz może być skreślony z listy uczestników kursu w przypadku nieprzestrzegania regulaminu Szkoły.

 

§ 6

Prawa i obowiązki nauczycieli

 

Nauczyciel ma prawo do:

·        korzystania z podręczników, sprzętu i wszelkich materiałów dydaktycznych szkoły

·        korzystania z pomocy doradcy metodycznego Szkoły w kwestiach merytorycznych

·        wezwania doradcy metodycznego do udziału w zajęciach, jeśli tego wymaga sytuacja w grupie

·        zgłoszenie potrzeby zakupu niezbędnych materiałów

 ·        wykonywania odbitek kserograficznych potrzebnych na lekcje materiałów

 

Nauczyciel jest zobowiązany do:

·        starannego przygotowywania się do zajęć i rzetelnego ich przeprowadzenia

·        maksymalnego wykorzystania swej wiedzy i umiejętności w sposób w najwyższym stopniu staranny i rzetelny

·        punktualnego rozpoczynania zajęć lekcyjnych

·        zapoznania Słuchaczy z programem nauczania

·        udzielania ( w miarę swoich możliwości) pomocy w zaopatrzeniu słuchaczy w podręczniki, poradniki, komentarze metodyczne i inne materiały do nauki języków

·        udzielania ( w miarę możliwości) porad w sprawie nauki

·        realizacji programu nauczania

·        przeprowadzania regularnych sprawdzianów wiadomości

·        prowadzenie na bieżąco dziennika zajęć

·        udziału w warsztatach metodycznych

§ 7

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Szkoły

 

1. Placówka prowadzona jest na zasadach samofinansującej się działalności gospodarczej.

2. Placówka może być dofinansowana przez założyciela lub osoby trzecie.

3. Zasady gospodarki finansowej placówki określa Dyrektor oraz powszechnie obowiązujące przepisy.

 

§ 8

Zasady przyjmowania Słuchaczy do Szkoły

 

1.Uczniowie zostają Słuchaczami Szkoły wraz z początkiem kursu lub w trakcie jego trwania.

2. Słuchaczem może być każdy uczeń, który przeszedł test lub rozmowę kwalifikacyjną oraz ten , który uczestniczył do tej pory w poprzednich kursach organizowanych przez Szkołe bez konieczności przechodzenia procedury kwalifikacyjnej.

3. Warunkiem zostania Słuchaczem Szkoły ze strony formalnej jest podpisanie Umowy o Nauczanie Języka Włoskiego

 

§ 9

Przepisy końcowe

 

1. Regulamin Szkoły musi pozostać w zgodzie za STATUTEM Szkoły oraz innymi obowiązującymi przepisami.

2. Opłaty za kursy powinny być ogłoszone do końca roku szkolnego poprzedzającego dany rok szkolny.

3. Statut wchodzi w życie z dniem 01 października 2006 r

 

© COPYRIGHT DANTE ALIGHIERI 2007-2013