Metody

W naszym Centrum ogromną wagę przywiązujemy, nie tylko do metodyki, ale przede wszystkim do dydaktyki. Współczesna glottodydaktyka łączącą elementy teorii komunikatywnych: sytuacyjnych i pojęciowo-funkcjonalnych oraz (dla nas b. ważnej) humanistyczno-afektywnych podkreśla konieczność budzenia się u uczącego sie tego, co Europejski system opisu kształecenia językowego nazywa wrażliwością interkulturową. Oznacza to, że oprócz rozwijania podstawowych umiejętności językowych staramy się również rozwijać umiejętności interkulturowe takie jak:

  • umiejętność dostrzegania relacji (różnic i podobieństw) między kultura własną a obcą,
  • umiejętność przezwyciężania stereotypów,
  • umiejętność szerszego, głębszego i tolerancyjnego spostrzegania odrębnej kultury zapewniająca odpowiednie strategie w kontakcie z osobami z innej kultury.

Te umiejętności, doskonale wpisujące się w filozofię naszego Centrum. Staramy się je wykształcić nie tylko wprowadzając odpowiednie treści merytoryczne, ale również przez nacisk na relacje interpersonalne, czyniąc ucznia aktywnym podmiotem procesu naucznia. W ten sposób oddalamy sie od starego modelu relacji bierny uczeń – wszechwiedzący nauczyciel oraz od tak popularnego merkantylnego podejścia do Uczniów. 

Podczas początkowej fazy nauki (szczególnie I i II semestr) przeważa stosowanie metod komunikacyjnych zmierzających do opanowania reakcji językowych w najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych. Starając się o urozmaicenie procesu nauczania na lekcji posługujemy się piosenkami, odtwarzamy scenki, a wiele z naszych ćwiczeń ma formę zabawową. Do poszerzenia zakresu leksykalnego w dużej mierze wykorzystujemy projektor multimedialny. Od kilku lat uczniowie tych poziomów uczą się dodatkowo w oparciu o ćwiczenia online.

Close Menu