Metody

Opisane metody dotyczą zarówno nauczania stacjonarnego jak i nauczania online.

W naszym Centrum ogromną wagę przywiązujemy, nie tylko do metodyki, ale przede wszystkim do dydaktyki. Współczesna glottodydaktyka łączącą elementy teorii komunikatywnych: sytuacyjnych i pojęciowo-funkcjonalnych oraz (dla nas b. ważnej) humanistyczno-afektywnych podkreśla konieczność budzenia się u uczącego się tego, co Europejski system opisu kształcenia językowego nazywa wrażliwością interkulturową. Oznacza to, że oprócz rozwijania podstawowych umiejętności językowych staramy się również rozwijać umiejętności interkulturowe takie jak:

  • umiejętność dostrzegania relacji (różnic i podobieństw) między kultura własną a obcą,
  • umiejętność przezwyciężania stereotypów,
  • umiejętność szerszego, głębszego i tolerancyjnego spostrzegania odrębnej kultury zapewniająca odpowiednie strategie w kontakcie z osobami z innej kultury.

Te umiejętności, doskonale wpisujące się w filozofię naszego Centrum. Staramy się je wykształcić nie tylko wprowadzając odpowiednie treści merytoryczne, ale również przez nacisk na relacje interpersonalne, czyniąc ucznia aktywnym podmiotem procesu nauczania. W ten sposób oddalamy się od starego modelu relacji bierny uczeń – wszechwiedzący nauczyciel oraz od tak popularnego merkantylnego podejścia do Uczniów.

Zindywidualizowanie nauczania oznacza dla nas nie tylko wzięcie pod uwagę indywidualnych predyspozycji każdego z uczących się, ale także założenie, że każdy z nas ma odmienny charakter, zainteresowania, styl życia, wartości a nawet sytuację życiową. W naszym nauczaniu zakładamy, że różnice miedzy uczącymi się w grupie zawsze służą wzbogaceniu doświadczenia każdego z uczących się co przekłada się na poszerzenie spektrum zasobów i strategii językowych, co z kolei ułatwia komunikację w sytuacji poza szkolnej.

Grupowe nauczanie z kolei oznacza dla nas oparte na tolerancji i zrozumieniu drugiej osoby współdziałanie uczących się dążących do tego samego celu jakim jest opanowywania umiejętności  podejmowania dialogu z różniącymi się od nas (czasami w znacznym stopniu) osobami, w tym takich umiejętności które umożliwiają wyrażanie siebie samego (niepowtarzalnego) w nowym języku. Dlatego często posługujemy się metaforą wspólnej podróży, gdzie  wzajemna pomoc i wsparcie ułatwiają i czynią przyjemnym dotarcie do celu każdemu z jej uczestników.

Podczas początkowej fazy nauki (szczególnie I i II semestr) przeważa stosowanie metod komunikacyjnych zmierzających do opanowania reakcji językowych w najczęściej spotykanych sytuacjach życiowych. Starając się o urozmaicenie procesu nauczania na lekcji posługujemy się piosenkami, odtwarzamy scenki, a wiele z naszych ćwiczeń ma formę zabawową. Do poszerzenia zakresu leksykalnego w dużej mierze wykorzystujemy projektor multimedialny. Od kilku lat uczniowie tych poziomów uczą się dodatkowo w oparciu o ćwiczenia online.